Thursday, November 21, 2019
   
Text Size

Follow SLMuslims on


 

Latest News

 • ජනාධිපතිවරණය: "ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ජනතාවට කවදාවත් මේ තරම් අනාරක්ෂිත හැඟීමක් දැනිල නෑ"
  ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 10% ක් පමණ වන මුස්ලිම් ජනතාවගේ මනාපය ලබා ගැනීම පිණිස ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් දෙදෙනා උත්සහයක නිරතව සිටිති. මුස්ලිම් ජනතාවගේ ඡන්දය ලබා ගැනීම පිණිස එක් අපේක්ෂකයෙකුගේ ප්‍රබල ආධාරකරුවෙක් ඔවුන්ට තර්ජනය කළ බවට ද චෝදනාවක් එල්ල වී තිබේ. එසේ තර්ජනය කළ බව පැවසෙන මුස්ලිම් ජාතික නීතිවේදියා එය ප්‍රතික්ෂේප කරන නමුත්...
  Read More...
 • Will Sri Lanka elect A president by default?
  When ITAK, after a prolonged silence, decided to support Sajith in their last party meeting in Vavuniya, one of the mothers representing the families of disappeared tried to throw a slipper at the TNA Leader Sampathan   “We see only Muslim villages have been developed, but not the Tamil villages. The only way for Catholic and Hindu villages to get developed is to vote for Gota.” -Namal Rajapaksa in Mannar.
  “We have to act against Muslims. We Tamil youth have to think and act.” - leaflet by Kiran youth front for SLPP.
  Mannar voters who are living in Puttalam are banned to come in hired private buses to cast their votes – Assistant Election Commissioner, Mannar.
  If Muslims do not vote for Gota they will get it...
  Read More...
 • Will usher in a golden era of development: Sajith
  New Democratic Front (NDF) presidential candidate Sajith Premadasa, who wound up his election campaign last night at Maradana, pledged to build an undivided nation and begin a golden era of development if he were elected president on November 16. “My party will not harass rivalries if I win the election. If elected to office on November 16, I will commence work immediately and appoint a young team to run the country,” he said addressing a rally held earlier in Hambantota. “I will appoint Ranjan Ramanayake as the minister in charge of the subject that deals with corrupted persons. We don’t need persons whose expiry date had lapsed. We will include the young and those who have a clean record to government positions,” he said. Minutes later, he called Deputy Minister Ramanayake to call over near the podium only to announce that...
  Read More...
 • Rajapaksas are playing the Racist card - TNA
  All the political parties affiliated to the Tamil National Alliance (TNA) representing the Tamil community especially in the North and East, have pledged their full support to New Democratic Front Presidential candidate Sajith Premadasa. Five days ahead of the election, the Daily Mirror interviewed TNA MP and leading lawyer M. A. Sumanthiran who explained the reasons for the decision to support Premadasa and why the Tamil community would resist the return of Rajapaksas to power. Excerpts;   Q The Gotabaya Rajapaksa camp alleged that there are translation differences among Sinhala, Tamil and English versions of Sajith Premadasa’s manifesto with regard to the solution on ethnic issue. What is your view? There are no differences. Sajith has agreed for the same constitutional process that has now reached the draft stage. One cannot conclude...
  Read More...
 • ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේදී 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ යොදන්න
  ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා 1 ඉලක්කම හෝ x සළකුණ හෝ සටහන් කරන්නැයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවසීය.

  ඡන්ද පත්‍රිකාවක 1 සහ x යන දෙකම සලකුණු කර තිබුණහොත් එම ඡන්ද පත්‍රිකාව අවලංගු කරන බවද ඔහු කීය.

  කිසියම් ඡන්ද දායකයෙකුට මනාප සළකුණු කිරීමට අවශ්‍යනම් අංක 1 යොදා ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකි අතර 2 සහ...
  Read More...
 • Sri Lankan author attacked ahead of key presidential polls
  Attack comes a week after Lasantha Wijeratne published a book criticising the main opposition candidate. Armed men have stabbed and injured a Sri Lankan writer in the southern Galle district, a week after he published a book criticising the main opposition candidate in Saturday's presidential polls, police said. The attackers stormed the home of Lasantha Wijeratne on Thursday, who released his book Wasteful Development and Corruption last week and gave a copy to the ruling party candidate Sajith Premadasa."Four men broke into the house and stabbed him in the arm after holding a pistol to his wife's head," Wijeratne's lawyer Tharaka Nanayakkara told AFP news agency by telephone. "They smashed furniture before escaping."
  Local media published a photo appearing to show Wijeratne in hospital with a bandaged arm, while Sri Lanka's Centre...
  Read More...
 • Voting For 2019 Presidential Election
  Assalamu Alaykum W W,

  Please Note that 2018 Voters List is been used to Issue Polling Cards for 16th November Presidential Election and if you have not received your Polling Card please verify your details with below link : https://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx Jazakallah Khair   Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • THE SEVEN UNDER THE SHADE OF ALLAH (SWT)
  The Prophet Muhammad (p.b.u.h.) said: "There are seven whom Allah will shade in His Shade on the Day when there is no shade except His Shade: a just ruler; a youth who grew up in the worship of Allah, the Mighty and Majestic; a man whose heart is attached to the mosques; two men who love each other for Allah's sake, meeting for that and parting upon that; a man who is called by a woman of beauty and position (for illegal intercourse), but be says: 'I fear Allah', a man who gives in charity and hides it, such that his left hand does not know what his right hand gives in charity; and a man who remembered Allah in private and so his eyes shed tears.'" (Abu Hurairah & collected in Saheeh al-Bukhari (English trans.) vol.1, p.356, no.629 & Saheeh Muslim (English trans.) vol.2, p.493, no.2248) In this beautiful Hadith, the Prophet (p.b.u.h.)...
  Read More...
 • 2019 : Voter Registration Details - Draft
  Please visit below Link and verify your details with 2019 Voter's List: https://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistrationDraft.aspx Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
  Read More...
 • New Zealand cabinet agrees on tougher gun laws in principle: PM
  NEWS / ASIA PACIFIC New Zealand cabinet agrees on tougher gun laws in principle: PM Jacinda Ardern also announces an inquiry into Christchurch mosque attacks...
  Read More...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Reply to Dr Ameer Ali’s biased criticism of Islamism in Srilanka.

Opinion

User Rating: / 30
PoorBest 

The primary purpose of this short review of Dr Ameer Ali’s subjective article (titled POINT OF VIEW: An aggressive brand of state religion vs. others) in Lakbima News paper (20/05/12) - which was also republished here - is to clarify some misperceptions about basic teaching of Islam. It is unfortunate today that many Muslim and Non-Muslim academics with their western educational training write about Islam and Muslim communities subjectively without proper Islamic educational background and trainings. These so called academics in Muslim names have learned about Islamic teachings and doctrines through the writings of western anti-Islamic scholarship. Consequently, these people’s writings and mentality reflect bias western prejudice against pure Islamic teachings and spiritual development of Muslim community. These people see Islam and its teaching through mere materialistic and secularist perception and consequently Islamic revivalism and activism is seen as a threat for their materialistic philosophy of life.

Ameer Ali vaguely hypothesises that rise of Islamism have contributed to the rise of Militancy among Buddhism. He asks (Are the Muslims also contributing to the rise of militancy among Buddhists?) While materialistic secularists see the rise of Islamic renaissance as a threat to their world view, the majority of Muslim people see such Islamic renaissance as a pure submission and return to the divine commands and prophetic traditions. After all, Islam and Islamism is pure submission to divine will as enshrined in the texts of Holy Quran and Traditions. What Tabligh Jamath does is nothing to do with evangelical works rather they make connection between people and their Lord: Almighty Allah: They invite people to mosques to pray five times and they make religious awareness. They guide people to spiritual enhancements. Do they engage in any evangelical work as Christian missionaries do among innocent Buddhists? Why is this bias attack on Innocent Tabligh jamathe people? They have nothing to do with militancy or politics. They are mere spiritual and religious group whose aim is protect humanity for the punishment of Hellfire? I do not know how Dr Ameer Ali misread the vision and mission of this spiritual group so wrongly?

Moreover, he argues that Muslims people have been alienated from main stream Srilanka due to the influence Tabligh Jamath and Salafi groups in recent times. His contention is that (Muslims are fast losing their national identity without realising it). What does this mean? What is a Srilankan National Identity? It is a fact that Sirlanka is a multicultural and multi-religious country and each community while preserving its own religious identity shares a common national identity as Srilankans born and brought up in Srilanka. Muslims like all other community have been loyal citizens of this Island and indeed, they have showed their patriotism and nationalistic feeling in times of hardship and difficulties since the time of colonization until recent times. Srilankan Muslims love Srilanka as other communities do and our roots are deeply rooted in Srilankan sail as others. Our nationalistic patriotism does mean that we have to loose our cultural and religious identity to show our loyalty to this country. What does Dr Ameer Ali expect from Muslim community to protect their national Identity in Srilanka? Do we have to sacrifice our religious identity and assimilate into non-Islamic way of life to show our national identity in Srilanka? It seems that Dr Ameer Ali willingly or unwittingly calls for such cultural suicide of Srilankan Muslim community.

He argues that ( The attire of Muslim men and women who have embraced the teachings of the Jamaat and Salafism for example is foreign to the country in which they live and so are the names and architecture of some of their institutions and building structures. The manner in which some Islamic religious practices are observed, quite contrary to the teachings of the original sources, disregard the sensitivities of other communities…… Why should Muslim schools have a religiously determined school calendar separate from other national schools? These issues, some of them may sound trivial, are obviously isolating the Muslim community). What types of religious practices of Muslim people are quite contrary to the original sources of Islam? And who are those people who disregard to the sensitivities of other communities. These are some of ambitious questions Dr Ameer Ali should clarify these questions. It is basic teachings of the Holy Quran that we should not scold deities of other religious faiths at all. If some groups act against this basic teaching it is our duty to condemn such behaviours. Yet, Muslims have been getting on well with other religious people for many centuries.

Islamic code of dress for women is clearly stipulated in the Holy Quran and Prophetic traditions? It is an Islamic way of life and it is a fundamental human right of Muslim people and what is wrong in showing this Islamic identity in Srilanka? Does this contradict national Srilankan Identity? What is wrong in showing Islamic cultural identity in our Muslim architectures and buildings? Do not we have equal rights like other religious people? Is Islamic religious manifestation alien to Srilanka? We have been preserving our religious identity for many centuries in this country without harming any community? Why should we bow down to some extreme elements now? Of course, We Muslims have a lot of economic, political and social grievances in Srilanka. But this does not mean that we should achieve these at the expenses of our religious identity. Dr Ameer Ali is so concern about losing some lands in Easter province yet, he forgets to note that losing our religious and cultural identity is more dangerous than losing our lands. We know well what happened in former soviet block Muslim countries under soviet rule. Islamic identities and heritages were eradicated and Millions of people lost their religious and cultural identity. Millions of Muslims in those countries came to know their true religious identity only after those former soviet blocks were disintegrated from Russia. Exposing our own religious and cultural identity is not only a religious duty it protect us form total cultural annihilation.

Manifestation of Islamic identical residual, customs and traditions in Srilanka is not a new social phenomenon. We have been an identical religious group for more than 1400 years and our religious exposure does not pose any threat to the Srilankan integrity and national identity rather we enrich Srilankan national identity with our cultural and religious heritage and traditions. What more is that we have a collective responsibility as Muslims to guide and show humanity right path in order to save them from the punishments of Hellfire. Rather than showing them right path unfortunately we engage in mere materialistic arguments without proper understanding of our religion.

Dr RIFAI Naleemi.

Login Form