Tuesday, August 04, 2020
   
Text Size

Latest

The latest news from the Joomla! Team

අඹතැන්න මුල්ලේගම වෙලේකඩේ - මුස්ලිම් දේවස්ථානයට ගල්මුල්වලින් පහර

User Rating: / 6
PoorBest 

පූජාපිටිය

අඹතැන්න මුල්ලේගම වෙලේකඩේ පිහිටි මස්ජිදුල් ෆලා මුස්ලිම් දේවස්ථානයට පසුගියදා ගල්මුල්වලින් පහර දීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සැකපිට තරුණයෝ පස් දෙනෙක් කටුගස්තොට පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූහ.

http://www.lankadeepa.lk/index.php/articles/199672

 

Importance of Hospitality

User Rating: / 7
PoorBest 

Allah, The Most Exalted, says:

“…they prefer others above themselves even though poverty becomes their lot…” (Qur’an -Al-Hashr 59: 9)

 

The Messenger of Allah(peace be upon him) is reported to have said:

“He who believes in Allah and the Last Day should honour his guest according to his rights. He was asked: What are his rights ? The Messenger of Allah(peace be upon him) answered: A day and night of generous treatment and hospitality of three days. That which you may offer beyond this will be regarded as charity.”  (Hadith-Bukhari and Muslim)

Note: Entertaining a guest is an important feature of Islam which signifies the respect and concern of a host towards his guest. It is obligatory upon every Muslim to welcome his guest whether rich or poor with a cheerful countenance and without least expression of unpleasantness. Being hospitable to neighbours and guests can increase societal ties as well as unite an entire community. Most importantly, Allah Ta’ala commands Muslims to be hospitable to neighbours and guests. There is a great virtue in doing so.

 

CULTIVATING ONE'S CHARACTER

User Rating: / 4
PoorBest 

CULTIVATING ONE'S CHARACTER

'A believer plants a palm tree and fears that thorns will grow'

We have to constantly search our behavior to insure its consistency with that of the believers.

While walking in the market not so long ago, I happened to see a group of foreign Muslim sisters heading my way. Needless to say I was very happy, because it is not often that I run across other Muslim women when out and about.

From the manners of giving the salams, I greeted them first. To my dismay, they all looked at me from the top of my khimar-clad head to where my Abaya (outer garment) pooled around my feet with a look of total disgust, and walked away without uttering a word in response. I was so hurt and shocked that all I could do was stand there with my mouth wide open behind my niqab.

It never ceases to amaze me how many of us claim to follow the Qur'an and Sunnah, yet our actions are in total contradiction to what we say we believe. It was part of the manners of those who lived with the Prophet, Sal-lallahu alayhe wasallam, that they would constantly search their thoughts, hearts and behaviors, to make sure they were consistent with those of the believers, and to discard those things which were characteristic of the hypocrites.

For Allah Ta'ala says, "They say, 'We believe in Allah and in the apostle, and we obey:' but even after that, some of them turn away: they are not (really) believers." [24:47]

Along with this, Allah Ta'ala paints for us a complete picture of the believers when He says, "Those who turn (to Allah) in repentance; that serve Him, and praise Him; that wander in devotion to the cause of Allah; that bow down and prostrate themselves (in salah); that enjoin good and forbid evil; and observe the limits set by Allah - so proclaim the good tidings to the believers." [9:112]

   

5 Stress Busters to Enhance Your Productivity

User Rating: / 10
PoorBest 

In this deadline-demanding, rat race society, it seems like we’re pushed to run and run everyday beyond our capacity. Suddenly, one day passes like an hour, and an hour seems like a passing mosquito. But now, instead of making stress a scary green monster that’s ready to eat you alive, we’re going to find out how to manage stress and keep it under control.


1. Address the Root Problem
What would you do if suddenly in the middle of night, your fire alarm rings? Would you switch off the alarm and go back to sleep? Of course not! You’ll search the house and try to find the source and spring into action to douse it out.
Likewise, your stress. You don’t just slap a “this too shall pass” attitude then turn on the TV comedy show to distract yourself from the problem. Stress is merely a smoke, and fanning the smoke alone won’t save your house from the fire.
Now do a quick contemplation: write down the things that stress you. Stuff you have to accomplish, including those you must do but you’re just “finding no time” to do. Just write them all down, from big stuff like “I want to publish a novel!” to something as trivial as giving your cat a bath. This is only the start. Next you’ll have to:

2. Reassess Your Priorities
The cause of stress is typically poor self management and time management. Very often, we get mixed up between which stuff needs a higher priority than others. We lack self discipline and try to do several things at once or end up switching between tasks because the others are not desirable enough to do. We end up getting lazy and procrastinate, opting to rush within the last minutes.
In one of the productivity seminars I attended, the coach inserted some pebbles to a jar. He inserted all the bigger pebbles first, then the smaller ones, then the sand, until the jar was full. He asked the participants, “What message can you get from this?”.
“You can multi-task in between your schedule”, one participant replied.
“No”, he answered. “The message is: you must prioritize your bigger goals first, the bigger pebbles. If you inserted all the sand first, or the smaller pebbles, there wouldn’t be enough room for the bigger pebbles.
“Likewise, your time. If you keep wasting it for insignificant goals, you’ll lose your valuable asset for life, and you’ll lose in the long term.
“What is your bigger goal in life? How do you treat and value your time according to it?”

 

The Road to Homeschool Success

User Rating: / 5
PoorBest 

Become an active member of the ProductiveMuslim community and enrich it with your thoughts. Leave a comment at the end of this article - The Road to Homeschool Success and with it, your presence. We look forward to seeing you in the comments.

The Road to Homeschool Success | Productive Muslim

Photo by Kathryn Depew: flickr[dot]com/photos/cottonridgecreate/

"What have I gotten myself into?" If you are a homeschooling parent and find yourself pondering this question. a bit more often than not. here are 6 splendid ideas on how to help make homeschooling your kids more productive this year, In sha Allah.

1. Establish Respectful Discipline Methods

Determine how to handle misbehavior and incomplete class work and homework assignments. Many teachers eagerly confide that often the greatest difficulty with teaching is managing behavior rather than teaching the material itself.

Knowing effective ways of managing your child's misbehavior can help simplify the teaching process significantly. If you can get your child to cease talking, sit in his seat and follow along with your instructions, you will have accomplished a major part of your teaching job. There are many ways to respectfully encourage your child to comply with your directives. One remarkable way is delaying an exciting and desirable activity until the end of the class period or end of the day.

Let's say you are teaching a science class and part of the lesson is to collect an assortment of leaves from outside. Children generally enjoy participating in outdoor activities. Remind your child that if he stays seated throughout the lesson and follows along in class, the two of you will be able to complete class a few minutes early and go outside to gather the leaves. Perchance he periodically still needs reminding, let him know, casually, that whenever you have to stop the lesson to correct him, this takes away from the extra time you two might have. This discipline technique not only encourages appropriate conduct, it also teaches your child to self-manage his own behavior. You accomplish two goals in one!

It is reported the Prophet (peace and blessings of Allāh be upon him) said, "Allah did not send me to be harsh or cause harm, but he sent me to teach and make things easy." [Sahih Muslim]

   

Page 193 of 195

Login Form