Friday, April 03, 2020
   
Text Size
Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

ආදරණීය සිිංහල මිතුරන්ගෙන් කරන ‌ඉල්ලීම

User Rating: / 2
PoorBest 

 

ඊයේ දින ‌කොරෝනා නිසා මරණයට පත් වූ මීගමුවේ පුද්ගලයාගේ මිනිය භූමිදානය කිරීමට කළ උත්සාහයන් අසාර්ථක වීම ගැනත් ඒ පිළිබඳව රවූෆ් හැකීම් වැනි ‌අය නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනය ගැනත් විවිධ අදහස් සමාජ මාධ්‍යය ඔස්සේ ඉදිරිපත් ‌වෙමින් පවතී. ඒ අය නීතියට පටහැනිව කිසිවක් ඉල්ලුුුුවේ නැත. ‌‌‌‌ලෝක ‌‌‌සෙ‍ෳඛ්‍ය සංවිධානයේ මාර්ගෝපදේශය සහ ඒ අනුව ‌‌‌සෙ‍ෳඛ්‍්‍ය අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ ‌‌‌චක්‍ර ‌ලේඛනය අනුව ආදාහනය ‌‌‌නොකර භූමිදානය කිරීමට අවසර දී ඇත. සමස්ථ මුස්ලිම් සමාජයම ඉල්ලා සිටින්නේ එම විධිවිධාන අනුව භූමිදානය කිරීමට පමණයි. අනිත් හැම රටකම පාහේ ඒ අනුව කටයුතු කිරිමට අවස්ථාව ලබා දී ඇත. නමුත් අවාසනාවකට ‌‌‌‌‌‌මෙන් අපේ රටේ ජඩ මාධ්‍ය එය ‌ප‌ෙන්වා දී, අසාධරණයට ලක්වූ ජන ‌කොටසේ හැඟීම්වලට ගරු කර රජය නිවැරිදි මාර්ගයට ‌‌‌‌ග‌ෙන ඒමට කටයුතු කරන්නේ නැත. ඔවුන් කරන්නේම එම සිදුවිම හරහා අසාධරණයට ලක් වූ ‌ජන ‌ක‌ොටසට එරෙහිව ජාතිවාදයක් ‌ගොඩ නැඟීමයි. ඒ අය නීතියට පටහැනිව කිසිවක් ඉල්ලුුුුවේ නැත. ‌‌‌‌ලෝක ‌‌ස‌ෙ‍ෳඛ්‍ය සංවිධානයේ මාර්ගෝපදේශය සහ ඒ අනුව ‌‌‌ස‌ෙ‍ෳඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ ‌‌‌චක්‍ර ‌ලේඛනය අනුව ආදාහනය ‌‌‌නොකර භූමිදානය කිරීමට අවසර දී ඇත. සමස්ථ මුස්ලිම් සමාජයම ඉල්ලා සිටින්නේ එම විධිවිධාන අනුව භූමිදානය කිරීමට පමණයි. අනිත් හැම රටකම පාහේ ඒ අනුව කටයුතු කිරිමට අවස්ථාව ලබා දී ඇත.නමුත් අවාසනාවකට ‌‌‌‌‌‌මෙන් අපේ රටේ ජඩ මාධ්‍ය එය ‌ප‌ෙන්වා දී, අසාධරණයට ලක්වූ ජන ‌කොටසේ හැඟීම්වලට ගරු කර රජය නිවැරිදි මාර්ගයට ‌‌‌‌ග‌ෙන ඒමට කටයුතු කරන්නේ නැත. ඔවුන් කරන්නේම එම සිදුවිම හරහා අසාධරණයට ලක් වූ ‌ජන ‌ක‌ොටසට එරෙහිව ජාතිවාදයක් ‌ගොඩ නැඟීමයි. එවැනි ‌‌‌‌ද‌ේවලින් උසිගැන්‌ව‌ෙන පිරිසක් සිදුවීම්වල පිටුපස තිබෙන කූට අරමුණු සහ ‌‌ද‌ේශපාලනය ‌තේරුම්‌ග‌ෙන ‌හ‌ෝ ‌‌නොගෙන ඒ පිටුපස යමින් ජාතිවාදය වපුරයි. සෑම ජන‌‌කොටසකම ජාතීවාදීන් සිටියි. අන්‍ය ආගමිකයින් ‌කෙරෙහි ‌අකමැත්තක් දක්වන අය සිටියි. ‌‌කලින් කලට ඔවුන් විවිධ සිදුවීම පදනම් කරගෙන එක් එක් ප්‍රශ්න ඇති කිරීමට සහ එමඟින් විවිධ ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමටත් උත්සාහ කරයි. එවැනි අවස්ථාවක ඒවා පාලනය කිරීම සඳහා රජයේ වගකීම ‌‌‌වේ. එම තත්ත්වය පාලනය කිරීමට, ජන ‌‌කොටස් අතර ‌බෙදීම් ඇති කරන මතවාද පතුරවන විට ඒවාට එරෙහිව කියාමාරග ගැනීම රජයේ වගකීමයි. රජය එය නිසි ‌ලෙස සිදු ‌‌‌නොකරන අවස්ථාවක සමාජ මතවාද ‌ගොඩ නඟමින් තත්ත්වය ‌හොඳ පැත්තකට හරවීමට බද්ධිමත් උගත් පිරිස කටයුතු කළ යුතුයි. නමුත් ලංකාවේ සිදුවන්නේ එයට හාත්පසින් ‌‌වෙනස් ‌දෙයකි. ‌‌බොහෝ උගතුත් ද, උසස් නතතුරු දරන අය ද, ඒ රැල්ලට හසු වී ‌ඒවා තව තවත් වර්ධනය වීමට දායක වීමයි. එබැවින් මා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින්නේ ආගමෙන් ‌‌වෙනස් වුනත් අපිත් ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ‌වෙමු. ඔබට තිබෙන සෑම අයිතියක්ම සෑම අයුරකින්ම අපටත් ඇත. අපේ හැඟීම්වලටත් ගරු කරන්න. අපි බුදු රජානන් වහන්සේට බුද්ධාගමට බනින්නේ නැත. අගෙ‍ෳරව කරන්නේ නැත. ඒ වගේ අපි අදහන අල්ලාහ් ‌‌දෙවියන්ට අපි අනුගමනය කරන නබි තුමාට අපහාස කරන්න ‌එපා. එවැනි අදහස් ඇති පළකිරීම් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ‌බෙදා ගන්න එපා. අපි කිසිවිටක සිංහල සමාජයත් එක්ක තරහ නැත. අපි හැමවිටම උත්සාහ කරන්නේ සිිංහල සමාජයත් එකට ජීවත් වීමටයි. ‌ගත වූ දශකය තුළ සිදුවූ සිදුවිම්වලින් පසුව මුස්ලිම් සමාජයේ සිටින විද්වතුන් මුස්ලිම්වරු අතර පවතින ආකල්ප ‌ව‌ෙනස් කිරීමටත් සැබෑ සංහිදියාවක් ඇති කිරීමටත් උත්සාහ කරමින් සිටියි. අතිබහුතර සිංහල සමාජය තුළ ජාතිවාදය නැත. නමුත් ‌මෙවැනි මාධ්‍ය සහ පළ කිරීම නිතර නිතර ඇසෙන විට ඔවුනුත් ‌‌මොහොතකට ‌හෝ දැනුවත්ව ‌හෝ ‌නොදැනුවත්ව ජාතිවාදීන් වීමේ ප්‍රවණතාවය වැඩිව‌ෙමින් පවතියි. නති සිංහල පතන ‌ගෙන ආ ‌‌වේලාවේ රැල්ලට හසුව් උගත් නුගත් සියලුදෙනා සහාය පළ කළා. නමුත් අන්තිමට සිදු වුනේ කුමක් ද? එයින් සිංහල සහ ‌දෙමළ ජනක ‌කොටස් අතර ඇති වූ පරතරය දශක කිහිපයක් තිස්‌සේ ටික ටික වර්ධනය වී රට ‌බෙදීමේ යුද්ධයක් දක්වා වර්ධනය විය. අන්තිමට ‌දෙපැත්තේම විශාල පිරිසක ජීවිතය අහිමි වුනා.එවැනි තත්ත්වයක් ඇති කිරීමට 1980 අසූව දශකයතුල අප‌ේ

ඊය‌ේ ‌කොරෝනා නිසා මරණයට පත් වූ මීගමුවේ පුද්ගලයාගේ මිනිය භූමිදානය කිරීමට කළ උත්සාහයන් අසාර්ථක වීම ගැනත් ඒ පිළිබඳව රවූෆ් හැකීම් වැනි ‌අය නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනය ගැනත් විවිධ අදහස් සමාජ මාධ්‍යය ඔස්සේ ඉදිරිපත් ‌වෙමින් පවතී. ඒ අය නීතියට පටහැනිව කිසිවක් ඉල්ලුුුුවේ නැත. ‌‌‌‌ලෝක ‌‌ස‌ෙ‍ෳඛ්‍ය සංවිධානයේ මාර්ගෝපදේශය සහ ඒ අනුව ‌‌‌ස‌ෙ‍ෳඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ ‌‌‌චක්‍ර ‌ලේඛනය අනුව ආදාහනය ‌‌‌නොකර භූමිදානය කිරීමට අවසර දී ඇත. සමස්ථ මුස්ලිම් සමාජයම ඉල්ලා සිටින්නේ එම විධිවිධාන අනුව භූමිදානය කිරීමට පමණයි. අනිත් හැම රටකම පාහේ ඒ අනුව කටයුතු කිරිමට අවස්ථාව ලබා දී ඇත. නමුත් අවාසනාවකට ‌‌‌‌‌‌මෙන් අපේ රටේ ජඩ මාධ්‍ය එය ‌ප‌ෙන්වා දී, අසාධරණයට ලක්වූ ජන ‌කොටසේ හැඟීම්වලට ගරු කර රජය නිවැරිදි මාර්ගයට ‌‌‌‌ග‌ෙන ඒමට කටයුතු කරන්නේ නැත. ඔවුන් කරන්නේම එම සිදුවිම හරහා අසාධරණයට ලක් වූ ‌ජන ‌ක‌ොටසට එරෙහිව ජාතිවාදයක් ‌ගොඩ නැඟීමයි.
ඒ අය නීතියට පටහැනිව කිසිවක් ඉල්ලුුුුවේ නැත. ‌‌‌‌ලෝක ‌‌ස‌ෙ‍ෳඛ්‍ය සංවිධානයේ මාර්ගෝපදේශය සහ ඒ අනුව ‌‌‌ස‌ෙ‍ෳඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ ‌‌‌චක්‍ර ‌ලේඛනය අනුව ආදාහනය ‌‌‌නොකර භූමිදානය කිරීමට අවසර දී ඇත. සමස්ථ මුස්ලිම් සමාජයම ඉල්ලා සිටින්නේ එම විධිවිධාන අනුව භූමිදානය කිරීමට පමණයි. අනිත් හැම රටකම පාහේ ඒ අනුව කටයුතු කිරිමට අවස්ථාව ලබා දී ඇත.

නමුත් අවාසනාවකට ‌‌‌‌‌‌මෙන් අපේ රටේ ජඩ මාධ්‍ය එය ‌ප‌ෙන්වා දී, අසාධරණයට ලක්වූ ජන ‌කොටසේ හැඟීම්වලට ගරු කර රජය නිවැරිදි මාර්ගයට ‌‌‌‌ග‌ෙන ඒමට කටයුතු කරන්නේ නැත. ඔවුන් කරන්නේම එම සිදුවිම හරහා අසාධරණයට ලක් වූ ‌ජන ‌ක‌ොටසට එරෙහිව ජාතිවාදයක් ‌ගොඩ නැඟීමයි. එවැනි ‌‌‌‌ද‌ේවලින් උසිගැන්‌ව‌ෙන පිරිසක් සිදුවීම්වල පිටුපස තිබෙන කූට අරමුණු සහ ‌‌ද‌ේශපාලනය ‌තේරුම්‌ග‌ෙන ‌හ‌ෝ ‌‌නොගෙන ඒ පිටුපස යමින් ජාතිවාදය වපුරයි.

සෑම ජන‌‌කොටසකම ජාතීවාදීන් සිටියි. අන්‍ය ආගමිකයින් ‌කෙරෙහි ‌අකමැත්තක් දක්වන අය සිටියි. ‌‌කලින් කලට ඔවුන් විවිධ සිදුවීම පදනම් කරගෙන එක් එක් ප්‍රශ්න ඇති කිරීමට සහ එමඟින් විවිධ ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමටත් උත්සාහ කරයි. එවැනි අවස්ථාවක ඒවා පාලනය කිරීම සඳහා රජයේ වගකීම ‌‌‌වේ.
එම තත්ත්වය පාලනය කිරීමට, ජන ‌‌කොටස් අතර ‌බෙදීම් ඇති කරන මතවාද පතුරවන විට ඒවාට එරෙහිව කියාමාරග ගැනීම රජයේ වගකීමයි.
රජය එය නිසි ‌ලෙස සිදු ‌‌‌නොකරන අවස්ථාවක සමාජ මතවාද ‌ගොඩ නඟමින් තත්ත්වය ‌හොඳ පැත්තකට හරවීමට බද්ධිමත් උගත් පිරිස කටයුතු කළ යුතුයි.

නමුත් ලංකාවේ සිදුවන්නේ එයට හාත්පසින් ‌‌වෙනස් ‌දෙයකි. ‌‌බොහෝ උගතුත් ද, උසස් නතතුරු දරන අය ද, ඒ රැල්ලට හසු වී ‌ඒවා තව තවත් වර්ධනය වීමට දායක වීමයි.
එබැවින් මා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින්නේ ආගමෙන් ‌‌වෙනස් වුනත් අපිත් ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ‌වෙමු. ඔබට තිබෙන සෑම අයිතියක්ම සෑම අයුරකින්ම අපටත් ඇත. අපේ හැඟීම්වලටත් ගරු කරන්න. අපි බුදු රජානන් වහන්සේට බුද්ධාගමට බනින්නේ නැත. අගෙ‍ෳරව කරන්නේ නැත. ඒ වගේ අපි අදහන අල්ලාහ් ‌‌දෙවියන්ට අපි අනුගමනය කරන නබි තුමාට අපහාස කරන්න ‌එපා. එවැනි අදහස් ඇති පළකිරීම් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ‌බෙදා ගන්න එපා.
අපි කිසිවිටක සිංහල සමාජයත් එක්ක තරහ නැත. අපි හැමවිටම උත්සාහ කරන්නේ සිිංහල සමාජයත් එකට ජීවත් වීමටයි. ‌ගත වූ දශකය තුළ සිදුවූ සිදුවිම්වලින් පසුව මුස්ලිම් සමාජයේ සිටින විද්වතුන් මුස්ලිම්වරු අතර පවතින ආකල්ප ‌ව‌ෙනස් කිරීමටත් සැබෑ සංහිදියාවක් ඇති කිරීමටත් උත්සාහ කරමින් සිටියි. අතිබහුතර සිංහල සමාජය තුළ ජාතිවාදය නැත. නමුත් ‌මෙවැනි මාධ්‍ය සහ පළ කිරීම නිතර නිතර ඇසෙන විට ඔවුනුත් ‌‌මොහොතකට ‌හෝ දැනුවත්ව ‌හෝ ‌නොදැනුවත්ව ජාතිවාදීන් වීමේ ප්‍රවණතාවය වැඩිව‌ෙමින් පවතියි.
නති සිංහල පතන ‌ගෙන ආ ‌‌වේලාවේ රැල්ලට හසුව් උගත් නුගත් සියලුදෙනා සහාය පළ කළා. නමුත් අන්තිමට සිදු වුනේ කුමක් ද? එයින් සිංහල සහ ‌දෙමළ ජනක ‌කොටස් අතර ඇති වූ පරතරය දශක කිහිපයක් තිස්‌සේ ටික ටික වර්ධනය වී රට ‌බෙදීමේ යුද්ධයක් දක්වා වර්ධනය විය. අන්තිමට ‌දෙපැත්තේම විශාල පිරිසක ජීවිතය අහිමි වුනා.
එවැනි තත්ත්වයක් ඇති කිරීමට 1980 දශකයතුල අප‌ේ යුද හමුදාවටත් ‌කොටි සංවිධානයටත් එකම කඳවුරක් තුළ පුහුුණුව ලබා දුන් උදවිය ඉතා උවමනාවෙන් බලා සිටියි.
එවැනි ‌දෙයක් කිසිවිටක ‌නොවේවා.

මෙයට
අනස් හුසෙයින්

 

Coronavirus toll in New York state passes 1,000: Live updates

User Rating: / 1
PoorBest 

 

00:50 GMT - Death toll in New York state surpasses 1,000

More than 1,000 people have died from the coronavirus outbreak in New York state, according to a tally by The Associated Press  (AP) news agency.

On Sunday evening, New York City said its toll had risen to 776. The total number of statewide deaths is not expected to be released until Monday, but with at least 250 additional deaths recorded outside the city as of Sunday morning, the state's total fatalities was at least 1,026, AP said.

00:30 GMT - China reports 31 new cases in mainland

The number of COVID-19 infections in China continues to slow with health authorities in Beijing reporting 31 new cases at the end of Sunday.

The figure includes one locally transmitted infection and marks a drop from the 45 cases reported a day earlier. There were no new cases for a sixth consecutive day in central Hubei province, where the coronavirus outbreak was first detected in December last year. 

In mainland China, the total number of cases to date rose to 81,470 in the mainland, while the cumulative death toll increased to 3,304.

https://www.aljazeera.com/news/2020/03/death-toll-york-state-passes-1000-live-updates-200329234257896.html

US President Donald Trump has extended federal guidelines on social distancing until April 30 after a top health official warned more than 100,000 people could die from the coronavirus in the United States.

The announcement on Sunday evening came as the death toll in hard-hit New York state passed 1,000.

"The modeling estimates that the peak in death rate is likely to hit in two weeks," Trump told reporters at the White House. "Therefore, the next two weeks and during this period it's very important that everyone strongly follow the guidelines ... We will be extending our guidelines to April 30th to slow the spread."

The initial 15-day period had been due to expire on Monday.

The US has 139,000 confirmed infections from the coronavirus, more than any other country in the world, while more than 2,400 people have died from the respiratory illness caused by the pathogen.

Worldwide, the number of cases has reached more than 718,000. Some 149,000 people have recovered, and more than 33,000 have died.

Here are all the latest updates:

Monday, March 30

06:30 GMT - EasyJet grounds fleet, furloughs cabin crew for two months

British low cost airline easyJet said it had grounded its entire fleet and reached a deal with its cabin crew for employees to be furloughed for two months under a government job retention scheme.

The airline said that its entire fleet of over 300 aircraft was parked up and there was no certainty for the date of restarting commercial flights.

EasyJet said that under a deal with Unite, the union which represents its cabin crew, they would not work for two months from April 1 and will be paid 80 percent of their average pay under the government job retention scheme.

06:00 GMT - Guatemalan deported from US tests positive

A Guatemalan man who was deported from the US last week has tested positive for the novel coronavirus, according to a spokeswoman for the Guatemalan health ministry.

The 29-year-old man was deported last Thursday on a flight chartered by the US Immigration and Customs Enforcement (ICE) agency. The flight, with at least 40 others on board, originated in Mesa, Arizona, according to the Guatemalan Migration Institute.

Read more on this story here.

A curfew to combat the spread of the virus in Guatemala has been extended until April 12.

05:50 GMT - Nepal extends lockdown until April 7

The government of Nepal extended a nationwide lockdown put in place on March 23 by another week. International flights will also be banned until April 15.

The Himalayan country has recorded a total of five infections from the new coronavirus.

05:35 GMT - Japan to 'ban all travellers from US, China, Europe'

All visitors from the United States, China, South Korea and most of Europe will be denied entry to Japan under new rules to curb coronavirus infections, according to the Asahi newspaper.

Citing government sources, Asahi said Japan's foreign ministry is expected to also advise Japanese nationals to refrain from travelling to those countries.

05:00 GMT - India lockdown hits chronic patients hard

Strict restrictions on movement in India has hampered access to healthcare for people with chronic illnesses such as HIV, kidney and autoimmune diseases.

One 15-year-old HIV patient's parents walked 32km to obtain her medication in New Delhi.

"We could quickly be facing a non-COVID humanitarian crisis if the government fails to act to restore health services, particularly for those with critical conditions that require sustained medication/treatment," said Malini Aisola, public health activist and co-convenor of the All India Drug Action Network.

04:51 GMT - Australia tightens curbs on public gatherings

New rules limiting public gatherings to just two people in Australia will come into effect at midnight on Monday, with the states of New South Wales and Victoria introducing hefty fines for people violating those restrictions.

Prime Minister Scott Morrison said members of the public should leave their house only to buy food, attend medical appointments and for exercise.

Skate parks, outdoor gyms and public playgrounds across the country, he said.

04:20 GMT - Fears of a second wave of infections in China

Concern of a second wave of infections is growing in China amid official pressure to resume normal life, according to Al Jazeera's Katrina Yu.

"In Wuhan, the epicentre of China's coronavirus outbreak, some shops are open, and malls are starting to open their doors after two months. People who work in essential industries, such as the cement, steel and car industries, are also starting to go back to work," Yu said from Beijing.

Our correspondent said officials are under "tremendous pressure to resume normal life" with President Xi Jinping travelling on Sunday to a port and an industrial park in eastern Zhejiang Province to inspect the resumption of work and production there.

"He wants to get the economy going after two months at a standstill. And because of this urgency to get things going, there are fears it may be too soon and could result in a second wave of infections," she said. "Officials are also under pressure to keep numbers down, and that's causing fears they may not be transparent when it comes to reporting new cases."

02:00 GMT - Argentina extends quarantine

Argentina's President Alberto Fernandez extended a nationwide quarantine until mid-April to stem the spread of the new coronavirus.

"We are going to extend the quarantine until the end of Easter. What do we aim to achieve? To keep the transmission of the virus under control," he said in a televised message.

The mandatory measures were due to expire at the end of March. The lockdown will be lifted on April 12.
Argentina has 820 confirmed cases and 20 deaths from COVID-19.

01:40 GMT - South Korea reports 78 new cases; total at 9,661

The Korea Centers for Disease Control and Prevention reported 78 new cases in South Korea on Monday, down from 105 confirmed infections a day earlier.

The figure brings South Korea's total infections to 9,661.

The KCDC said the new cases marked the 18th consecutive day that new infections hovered about 100 or fewer additional cases.

01:30 GMT - Japanese comedian dies

Ken Shimura, one of Japan's best-known comedians, died from COVID-19 at a hospital in Tokyo, according to the public broadcaster NHK.

He was 70 years old. Many fans took to social media to pay tribute.

 

Iran urges US to free Iranian prisoners amid coronavirus pandemic

User Rating: / 1
PoorBest 

Iran's government has urged the United States to release Iranians held in US jails on sanctions-related issues due to fears about the coronavirus outbreak.

Iran's Foreign Minister Mohammad Javad Zarif accused Washington of holding a number of Iranians in its prisons and said under these circumstances they should be set free.

Meanwhile, the death toll in Iran from the coronavirus rose to 2,378 on Friday, a jump of 144. Iran is one of the worst hit countries in the world.

Zarif also referred to a report by The Guardian newspaper about Sirous Asgari, a science professor, who it said was still being held in a crowded facility after being acquitted in November on US federal charges of stealing trade secrets.

"US has taken several Iranian scientists hostage - without charge or on spurious sanctions charges - & not releasing them; even when its OWN courts reject the absurd charges," Zarif tweeted.

On Thursday, the US blacklisted five Iran and Iraq-based companies and 15 individuals accused of supporting "terrorist groups", its third round of sanctions on Iranian targets in the last two weeks even as Tehran battles the coronavirus outbreak.

Humanitarian supplies are exempt from sanctions Washington reimposed on Tehran after US President Donald Trump abandoned the 2015 international agreement curbing Iran's nuclear programme.

However, broader US sanctions deter many firms from humanitarian trade with Iran.

Earlier, Iran's health ministry spokesman Kianoush Jahanpour said 144 people had died in the past 24 hours, bringing the death toll to 2,378, while the total number of confirmed coronavirus cases increased by 2,926 to 32,332.


https://www.aljazeera.com/news/2020/03/iran-urges-free-iranian-prisoners-coronavirus-pandemic-200327153011806.html

   

Palestinian groups cancel mass Gaza rallies due to coronavirus

Palestinian groups in the Gaza Strip have cancelled mass rallies planned for next week along the border with Israel amid concerns about the spread of the coronavirus in the densely-populated territory, organisers said on Saturday.

The rallies were called for March 30 to mark the second anniversary of the so-called "Great March of Return" which had prompted weekly protests by Palestinians seeking to regain access to land, now in Israel, from which their ancestors were forced to flee during the Nakba, the Palestinian exodus, in 1947-48.

They also mark Palestinian Land Day which commemorates the events of March 30, 1976, when Israeli police shot and killed six Palestinian citizens of Israel as they protested against the Israeli government's expropriation of land.

"We call upon our people not to go to the Return encampments on March 30 and to stay home in order to maintain the safety of our people in the face of this lethal pandemic," said Khaled al-Batsh, a senior member of the Palestinian Islamic Jihad (PIJ) armed group.

Instead, al-Batsh called on Palestinians in Gaza to mark the day by raising Palestinian flags on their rooftops and burning Israeli ones.

Traffic will also be stopped for an hour and sirens will sound across the territory to mark the occasion, the statement said, adding that a news conference would also be held for a limited number of attendees.

According to Gaza medical officials, 215 Palestinians have been killed by Israeli soldiers firing from the other side of the border during the protests, with another 8,000 suffering gunshot wounds. In the past few months, the weekly protests have been smaller.

One Israeli soldier was killed by a Palestinian sniper during the demonstrations.

In 2019, UN Human Rights Council investigators said Israeli forces may have committed war crimes and crimes against humanity, with children and paramedics among the casualties.

So far, nine out of the 97 coronavirus cases in the Palestinian territories have been confirmed in the Gaza Strip.

Gaza's hospitals, which were overwhelmed during the protests by gunshot wounds and amputations, are now gearing up for the challenge of containing the coronavirus in the coastal enclave of two million Palestinians, many living in refugee camps.

https://www.aljazeera.com/news/2020/03/death-toll-york-state-passes-1000-live-updates-200329234257896.html

 

Sri Lanka pardons soldier who killed Tamil civilians

User Rating: / 1
PoorBest 

Sri Lanka's president on Thursday pardoned and released an army officer sentenced to death for slitting the throats of Tamil civilians, including four children, during the island's bloody ethnic war.

Staff Sergeant Sunil Ratnayake was to be hanged for the December 2000 killing in a case held up by previous Sri Lankan governments as an example of rare accountability over abuses during the conflict.

A court convicted him of murdering eight members of the Tamil minority, including a five-year-old and three teenagers after a 13-year trial.

They were killed as they returned to their bombed homes to salvage what was left of their belongings and their bodies were found buried in a cesspit near an army camp at Mirusuvil on the Jaffna peninsula.

The Supreme Court unanimously rejected the officer's appeal and upheld the death penalty last year.

But President Gotabaya Rajapaksa has now "instructed the Ministry of Justice to release Sergeant Ratnayake from prison", a spokeswoman for his office said.

Human Rights watchdog Amnesty International condemned the pardoning and said it was "reprehensible" to use the coronavirus pandemic as an opportunity to release those convicted of heinous crimes.

"After many long years, the victims of the Mirusuvil massacre ... finally got a semblance of justice in 2015. It is despicable to have that justice reversed through an arbitrary executive decision," Amnesty's regional director Biraj Patnaik said in a statement.

Rajapaksa, a retired army officer, came to power in November promising to free military personnel jailed for a string of offences during the previous administration.

He and his brother Mahinda, now serving as prime minister, are adored by the island's Sinhala majority for spearheading the defeat of separatist Tamil rebels to end the country's 37-year Tamil separatist war in 2009.

The armed forces were internationally condemned for atrocities committed during the conflict, but Sri Lankan soldiers have seldom been tried in civilian courts.

Government troops are alleged to have killed at least 40,000 Tamil civilians in the final stages of the war - an allegation the Rajapaksas have denied.

The Tamil National Alliance (TNA), Sri Lanka's main political party for the minority community, condemned what it said was an "opportunistic" decision to release Ratnayake.

https://www.aljazeera.com/news/2020/03/sri-lanka-pardons-soldier-killed-tamil-civilians-200327033617104.html

   

Page 1 of 134

Login Form